Akhiran -kan

Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya:


beli      : belikan                                               jelas     : jelaskan
sejuk   : sejukkan                                             terang  : terangkan
padam : padamkan                                       gabung : gabungkan


Contoh ayat:
(a)  Surat-surat itu saya kirimkan.
(b)  Petikan itu saya bacakan.
(c)  Belikan saya sebuku roti.
(d)  Tolong asingkan baju ini.
(e)  Jelaskan segera yurun sekolah anda.
(f)  Gabungkan ayat yang diberi.

Akhiran -i

Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar. Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya:


contoh : contohi                                       sudah : sudahi
ikut      : ikuti                                               atas    : atasi
jauh     : jauhi                                              serta  : sertai


Contoh ayat:
(a)  Sikapnya yang suka membantu itu akan saya contohi.
(b)  Tolong baiki radio ini.
(c)  Jangan anda turuti kehendaknya.
(d)  Jauhilah najis dadah.
(e)  Rumah itu kami duduki hampir tiga tahun.
(f)   Masalah itu mesti kamu atasi. 

Akhiran -an

Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar. Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. Contohnya:
               
jahit      : jahitan                                          terus    : terusan
pukul    : pukulan                                       buai     : buaian
laut       : lautan                                           cadang : cadangan
tawan   : tawanan                                      tekan   : tekanan
simpul  : simpulan


Model yang menggunakan kaedah induktif sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran.

Mata pelajaran      : Bahasa Malaysia
Tajuk              : Imbuhan "ber"
Objektif Pelajaran   : Selepas pelajaran, murid-murid dapat :
1. menyatakan fungsi imbuhan "ber" yang membawa maksud melakukan perbuatan untuk diri sendiri, memakai atau mengguna
mengeluarkan atau menghasilkan,
saling atau berbalas-balas.
2. memberi beberapa contoh dengan menggunakan imbuhan "ber".   Sumber PelajaranKad-kad ayat yang memakai imbuhan "ber".


PENGIMBUHAN

Awalan ber -

 1. Imbuhan ber boleh bercantum dengan sebarang kata dasar.

 2. Apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan 
huruf r, satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. 
Contohnya:

  3. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian ketika mengeja 
kata ajar. Kata ajar apabila ditambah imbuhan ber – menjadi 
belajar dan bukannya berajar.