Model yang menggunakan kaedah induktif sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran.

Mata pelajaran      : Bahasa Malaysia
Tajuk              : Imbuhan "ber"
Objektif Pelajaran   : Selepas pelajaran, murid-murid dapat :
1. menyatakan fungsi imbuhan "ber" yang membawa maksud melakukan perbuatan untuk diri sendiri, memakai atau mengguna
mengeluarkan atau menghasilkan,
saling atau berbalas-balas.
2. memberi beberapa contoh dengan menggunakan imbuhan "ber".   Sumber PelajaranKad-kad ayat yang memakai imbuhan "ber".


No comments:

Post a Comment